Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล. 224 – โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาวแอสฟัลติก คอนกรีต วิทยาลัยเกษตร – บ้านคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ช่องจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางอิสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 1034 แยก ทล.2- บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 7.00เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตรระยะทาง 2.700 กิโลเมตร

Scroll Up Skip to content