Menu
home
>>
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล. 224 – โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง
Scroll Up Skip to content