Menu
home
>>
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ได้เข้าดำเนินการปะซ่อมผิวจราจร
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

  วันที่ 1 เมษายน 2563 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าดำเนินการปะซ่อมผิวจราจร นม.1017  แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านเตยกระโตน อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย

 

Scroll Up Skip to content